Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.3.B9 Forbindelsesvejen og Jørgen Berthelsens Vej


 
Mål

Bebyggelsen bliver meget synlig med en placering nær det højeste punkt i Løvvang. Bebyggelsen skal udformes så den fremstår enkelt og markant, og placeres tilbagetrukket fra hhv. Forbindelsesvejen og Jørgen Berthelsens Vej. Langs Forbindelsesvejen skal der anlægges et grønt område.

Miljø

Ved bebyggelsens og opholdsarealernes udformning og placering skal der tages hensyn til trafikstøj fra Forbindelsesvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en del af et sammenhængende netværk af parker, byrum, grønne træk og forbindelser, der sikrer sammenhængende rekreative bevægelsesmuligheder og formidling af de overordnede landskabstræk i byen.

Se uddybning i afsnit 6 Byliv - parker og byrum.

11-10-2010
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etageboliger)
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max 55
Etager: Max 4
Højde: Max 15 m*
Fælles opholdsareal: Min. 15%
* Excl. elevatortårne
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsen skal udformes så den fremstår enkelt og markant og tilbagetrukket fra hhv. Forbindelsesvejen og Jørgen Berthelsens Vej.
Forarealet mod Forbindelsesvejen skal fremstå grønt.
Langs Jørgen Berthelsens Vej skal der være allé-træer.
Trafik - Veje og stier
Langs Forbindelsesvejen er planlagt overordnet cykelsti
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Ingen vindmøller
Zoneforhold
Byzone