Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.3.O1 Kirkecenter m.m.


 
Mål

Området skal fortsat rumme forskellige almennyttige funktioner. Udviklingen af området har det sigte, at fremhæve områdets karakter af et socialt og kulturelt knudepunkt ved at tilføre både bebyggelse og friarealer mere kvalitet.


Kirkecenter

Børnehaven Strubjerg
Anvendelse
Kontorer
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Knudepunkt: Bebyggelse skal have et markant nutidigt formsprog.
Opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Hegn kun som levende hegn, evt. suppleret med transparent trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone