Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.3.O3 Nørresundby Gymnasium


 
Mål

Området rummer Nørresundby Gymnasium og skal fortsat anvendes til almennyttige formål. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre gode rammer for undervisningsinstitutionen og bevare områdets markante, grønne strukturer.


Nørresundby Gymnasium - store bygningsvoluminer og markante grønne træk
Miljø

Området er belastet med støj fra Vangen og den militære øvelsesplads og skydebane.

Arkitektur - Byrum og landskab

Plantebælter langs områdets grænser er med til at give området intimitet og karakter på trods af arealets og bygningernes størrelse. Det er hensigten at bevare disse grønne træk.

22-09-2003
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 10,5 m, dog max. 15 m for idrætshaller o.l.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der må ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Levende hegn i skel mod boliger og allébeplantning langs veje.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone