Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.2.O4 Gl. Kongevej


 
Mål

Området rummer bl.a. institutioner og skal fortsat udnyttes til almennyttige formål. Der lægges vægt på afskærmning mod veje, og at områdets funktioner orienteres mod Gl. Kongevej. Det er også et mål at sikre en grøn overgang mellem Midtbyen og Nr. Uttrup.


Randbebyggelse ved Gl. Kongevej.
Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen og Hjørringvej.

Trafik - Veje og stier

Området indgår i Solsideforbindelsen, der rummer rekreative stiforbindelser fra kyst til kyst gennem blandt andet Solsideparken og Lindholm Kridtgrav.

Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Gl. Kongevej.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning langs Hjørringvej skal markere en grøn byport til Nr. Uttrup Center.
Opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Afskærmende beplantningsbælte mod motorvejen.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone