Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.2.R4 Lunden


 
Mål

Målet er en fortsat anvendelse som rekreativt område for de omkringliggende boliger og institutioner. På sigt skal kolonihaveområdet "Lunden" afvikles, idet det er udpeget som et "ikke-varigt" kolonihaveområde.


Området set fra Gl. Kongevej.
Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen.

Trafik - Veje og stier

Området er berørt af en arealreservation til en 3. Limfjordsforbindelse (paralleltunnel). Det indgår i Solsideforbindelsen, der blandt andet rummer rekreative stiforbindelser fra kyst til kyst gennem Solsideparken, Lindholm Kridtgrav mv.

Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Afskærmende beplantningsbælter mod motorvejsnettet.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Vejreservation, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone