Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.2.R5 Fjordvangen


 
Mål

Målet er en fortsat anvendelse som rekreativt område. På grund af støj fra motorvejen skal boligfunktionen, der omfatter 6 boliger, på sigt udgå. En af områdets vigtigste funktioner er at medvirke til at sikre en sammenhængende, rekreativ stiforbindelse langs fjordkysten.


Udsigt over fjorden fra området.
Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Hensigten er at området skal have karakter af åbne naturarealer med spredte grupper af beplantning og lægivende beplantningsbælter.

Der lægges også vægt på at fx grejskure tilknyttet jollepladsen i deres udformning underbygger fjordstemningen.
Trafik - Veje og stier

Området er berørt af en arealreservation til en eventuel 3. Limfjordsforbindelse (paralleltunnel).

Området er et vigtigt forbindelsesled set i forhold til at sikre en overordnet, rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.

Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabet skal fremstå som åben fjordeng.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for beliggenheden ved fjorden.
Afskærmende beplantningsbælte mod motorvejen og boligerne langs Østre Strandvej
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Vejreservation, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone