Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.2.T2 Motorvejen N


 
Mål

Området skal fortsat sikres til tekniske anlæg i form af vejanlæg o.l. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at forstærke de grønne strukturer langs vejanlægget. Der lægges - ikke mindst - vægt på at sikre offentlige stiforbindelser på tværs af vejanlæg.


Motorvejsudfletning i Bouet.
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Tilstødende rabatter og restarealer skal beplantes, hvor det ikke er til gene for trafiksikkerheden
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone