Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.B9 Ved Jørgen Berthelsensvej


 
Mål

Målet er, at den hidtidige anvendelse til kolonihaveområde skal afvikles, og at området skal omdannes til boligområde. Der er mulighed for at bygge tæt-lav- og etageboliger samt byfunktioner, der hører naturligt hjemme i et boligområde. På grund af den centrale beliggenhed og nærheden til kridtgravene har området potentiale til at blive et attraktivt bosted. I den fremtidige udvikling af området lægges der vægt på at udnytte disse muligheder bedst muligt.Det nu afviklede kolonihaveområde "Skanseparken".
Byggemuligheder

Bebyggelse af området skal ske efter en samlet plan, enten for området som helhed eller på grundlag af en opdeling i etaper.

20-06-2011
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Højspændingsledninger føres som kabler.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse og indretning af friarealer skal understrege udsigtkvaliteter og terrænformer.
Lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Jørgen Berthelsens Vej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone