Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.D1 Jørgen Berthelsens Vej


 
Mål

Området skal fortsat fungere som et blandet bolig- og erhvervsområde. I udviklingen af området er det målet at bygge videre på den bebyggelsesstruktur på byens top, som området er en del af. Der lægges også vægt på, at området fremstår grønt for at understrege forløbet af Solsideforbindelsen.


Indkørsel til området fra Skansevej/Jørgen Berthelsens Vej.
Byggemuligheder

Hensigten med at fastlægge en byggelinie mod Skansevej er at sikre den nuværende, åbne og grønne karakter mod vejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en del af en struktur af etagebebyggelse på "toppen" af Skansebakken, som har et forløb langs Skansevej. Det karakteristiske røde udtryk - facader i røde teglsten og symmetriske saddeltage med røde vingetegl - er også i spil her. Der lægges vægt på at ny etagebebyggelse forholder sig til dette karaktertræk.

Trafik - Veje og stier

Området indgår i Solsideforbindelsen, som er en sammenhængende rekreativt forløb over Skansebakken fra fjordkyst til fjordkyst.

22-09-2003
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturformål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Engroshandel o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 3½
Højde: Max. 12,5 m
Byggelinie: Afstand til Skansevej min. 20 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt mod Skansevej.
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.

Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur den indgår i.

Ingen udendørs oplag
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Skansevej/Jørgen Berthelsens Vej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone