Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.D2 Sankt Peders Gade m.m.


 
Mål

Området skal fortsat være et blandet bolig- og erhvervsområde. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på dels at sikre den oprindelige bebyggelsesstruktur, dels at bebyggelse fremtræder som en harmonisk del af gadebilledet og medvirker til at skabe dynamik i den tætte by.


Den nye ejendom i området er opført i 1998.

Nabobebyggelsen i Sankt Peders Gade fremtræder som sluttet randbebyggelse.
Anvendelse

Området er en del af den afgrænsede bymidte: Nørresundby.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Kulturformål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Engroshandel o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
*  Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 130
Etager: Max. 2½, hjørnetårn dog max. 4
Højde: Max. 11,5 m, hjørnetårn dog max. 14 m.
Byggelinie: Facade i gadelinie.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Sluttet randbebyggelse
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses gadebilledet.
Knudepunkt: Hjørnebygning skal markeres med særlig udformning.
Lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone