Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.O5 Børnehaven Østergade mm.


 
Mål

Området, der bl.a. rummer børnehave, menighedshus og rekreative arealer, skal fortsat anvendes til almennyttige formål. Fremtidigt byggeri i området skal udformes og placeres under hensyn til omgivende bevaringsværdig bebyggelse samt terræn- og udsigtsmæssige kvaliteter.Børnehaven "Østergade" grænser op til bevaringsværdige bygninger.
Miljø

Området er støjbelastet fra Østergade.

22-09-2003
Anvendelse
Kontorer
Kulturformål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 10,5 m
Ingen bebyggelse på grønt areal ved Østergade
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes/ indpasses med respekt for historiske bebyggelsesstrukturer og udsigtskvaliteter.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Østergade.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone