Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.1.R1 Kridtbanen


 
Mål

Området rummer nyttehaver, spejderhytte mv. og skal fortsat anvendes rekreativt. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre områdets grønne træk - ikke mindst forløbet af kridtbanen.


En del af området er indrettet til nyttehaver.
Arkitektur - Byrum og landskab

Den gamle kridtbane forsynede tidligere Andelscementfabrikken med råstoffer fra kridtgraven, og fortæller derved en vigtig historie om det gamle Nørresundby.


I dag er kridtbanen indrettet som offentlig stiforbindelse.
22-09-2003
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Kulturspor skal sikres.
Tæt beplantning mod Lindholmsvej skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone