Tilbage
K O M M U N E P L A N

5.6.O2 Vindfløjen


 
Mål

Det er målet at fastholde og udvikle området som et institutionsområde med attraktive rekrative omgivelser i nærheden.

Anvendelse

Området kan anvendes til daginstitutioner, fritidshaver, rekreative formål og lignende.

I nær tilknytning til området findes flere grønne udendørs opholdsarealer

28-05-2018
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsfornål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for området: Max. 25.

Etager: Max. 2

Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
 
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.