Tilbage
K O M M U N E P L A N

5.6.T1 Station m.fl.


 
Mål

Området nord for Bakmøllevej sikres til brug for nærbanestation. Der skal etableres buslommer, bil- og cykelparkering og taxaholdeplads. De skal sikres god tilgængelighed for fodgængere og cyklister.

Den sydligste del af rammeområdet syd for Bakmøllevej er primært til brug for regnvandsbassin.

Inden for rammeområdet kan etableres støjskærmende foranstaltninger.

28-05-2018
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg *
Transport o.l. *
Landbrug
Naturområder
* Omfatter primært jernbaneanlæg incl. parkering, ventefaciliteter etc. samt transporterhverv i tilknytning til banedriften.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Etager:
Max. 1 *
Højde:
Max. 8,50 m *
* Gælder ikke gangbro, elevatortårne o.l.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.

Støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3
 
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.