Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.2.C3 Grønlands Torv


 
Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt bydelscenter med god tilgængelighed fra det omkringliggende byområde. Der lægges også vægt på, at bebyggelsens visuelle fremtoning og indretningen af udearealer medvirker til at gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelens liv.

Området er opdelt af Sohngårdsholmsvej med Grønlands Torv som det primære center. Polar Torv ved Fridtjof Nansens Vej er et vigtigt lokalt centerområde for ikke mindst boligområdet på den vestlige side af Sohngårdsholmsvej.


Det nyrenoverede Polar Torv.
Arkitektur - Byrum og landskab

Det samlede centerområde er i inde i en positiv udvikling. Pladsen på Grønlands Torv er i de senere år renoveret med ny belægning og byinventar, og der er skabt bedre mulighed for aktiviteter på pladsen. Også Polar Torv er fornyet bl.a. med etablering af Fakta og ovenliggende boliger. Æstetisk er området dog noget blandet, og der er især behov for et arktektonisk løft af facaderne langs Grønlands Torv. Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der generelt gøres en indsats for at højne det arkitektoniske niveau.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle"


Der er behov for en forskønnelse af butiksfacaderne på Grønlands Torv.
09-01-2012
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 60, hvis ejendommen ikke er nævnt i Bilag K.
Etager: Max. 16 (højhus), max. 2 (øvrig bebyggelse)
Højde: Max. 8,5 m (øvrig bebyggelse)
Opholdsareal: Min. 10%
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser skal fremstå grønne.
Markant beplantning langs Th. Sauer Vej skal bevares.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling samt et fælles design for byudstyr og beplantning.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone