Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.2.O2 Byplanvejens skole m.m.


 
Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for Byplanvejens skole og øvrige indendørs og udendørs kultur- og fritidsaktiviteter til gavn for bydelen.

Det er også et mål at området som helhed fremstår grønt og med tæt sammenhæng til Ulshøj.

 

11-12-2006
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 13 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.