Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.3.R7 Rekreativt område ved Kong Minos Vej


 
Mål

Målet er at sikre områdets anvendelse til rekreative funktioner med adgangs- og opholdsmuligheder samt at sikre en god overgang fra by til land under hensyntagen til de landskabelige kvaliteter, herunder terræn og eksisterende karaktergivende læhegn.

Anvendelse

Området skal primært anvendes som rekreativt nærområde for beboerne umiddelbart mod nord hen mod Kong Minos Vej, samt for øvrige borgere i Gug. Der kan etableres anlæg til disse formål - for eksempel kan der anlægges stier og andre rekreative anlæg.

Byggemuligheder

Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse, dog kan mindre bebyggelse som bålhytte og fælleshus evt. etableres med en landzonetilladelse. Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for natur- og landskabskvaliteter.

Miljø

Kommuneplanrammen ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, indvindingsopland og kildepladszoner, hvorfor grundvandet skal sikres inden for rammen ved lokalplanlægning.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området udgør en del af Poulstrup Sø kilen/Sohngårdsholm Bykilen samt ringforbindelsen langs med Indkildedalen, der er et vigtigt element i den overordnede grøn-blå struktur. Det særligt kuperede område er en højt beliggende del af en grøn kile fra Indkildedalen. Områdets placering på kanten mellem land og by skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder ved beplantning af området. Området skal fremstå med hovedsageligt naturpræg. Det karakteristiske terræn skal bevares samt læhegnene, dog kan læhegnene evt. åbnes op ved anlæggelse af sti på tværs i området.

Områdets tilknytning til de mod nord liggende boligområder udgør et attraktivt friluftsområde med mulighed for gåture, leg, ophold m.v.

Fra området skal udsigten til Lundby Bakker over Indkildedalen sikres, så evt. ny beplantning skal afpasses ift. udsigten. For at bevare den åbne karakter på en stor del af arealet er en aktiv indsats nødvendig - fx i form af afgræsning. Når landbrugsdriften opgives, vil arealerne med tiden springe i krat, hvis de får lov at ligge hen.

Ved udvalgte steder kan der pletvis etableres højere beplantning for at skabe variation, dog under hensyntagen til udvalgte udsigtslinjer. Dette kan ske for eksempel for at markere særlige terrænformationer, udvalgte rekreative anvendelser, stiforløb/-krydsninger eller for at  iscenesætte bestemte kig.

Trafik - Veje og stier

Der kan evt. være et mindre vejanlæg fra Sdr. Tranders Vej til aktivitet i det sydlige område, som skal indpasses i områdets naturlige præg, herunder ift. materiale og forløb.

Zoneforhold

Området ligger i landzonen.

21-06-2019
Anvendelse
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Det naturlige terræn skal bevares, der kan dog via en lokalplan gives  specificerede bestemmelser for terrænregulering.
De eksisterende karaktergivende læhegn skal bevares.
Ny beplantning skal ske under hensyntagen til at bevare det markante landskab, herunder udvalgte udsigtslinjer, og overgangen mellem land og by, samt mht. at skabe oplevelsesmæssig variation og biologisk mangfoldighed.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Området skal forblive i landzone.