Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.10.H1 Langagervej/Humlebakken


 
Mål

Målet er at skabe gode rammer for en ny erhvervsgrund, der udnytter den gode beliggenhed, ifht. eksisterende erhvervsområde syd for arealet og det overordnede vejnet.   

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er erhvervsformål. Området er særlig velegnet til placering af detailhandel for særlig pladskrævende varegrupper, dvs. butikker der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler (under visse forudsætninger).

Byggemuligheder

Ny bebyggelse skal indpasses ind i lokalplanens omgivelser, og tage særlig hensyn til indkigget til Nørre Tranders Kirke.  

Bebyggelsen kan bygges i op til 2 etager med varierende højder imellem maks. koterne på 43,5 og 41,5, for at sikre indkig til Nørre Tranders Kirke fra Humlebakken.  

Miljø

Området er omgivet af større trafikeret veje, såsom motorvej E45 og Humlebakken, og derfor er rammeområdet i dag påvirket af trafikstøj. 

Erhvervsområdet er beliggende i nærhed til boliger nord for rammeområdet. Af hensyn til mulige støjgener fra erhvervsområdet skal støjafskærmende foranstaltninger inddrages i planlægningen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Arkitekturen skal afspejle et nutidig formsprog, hvor der er tænkt over udformningen.

Bygningsdele, materialitet og farvevalg skal gå op i en harmonmisk helhed, der afspejler en indpasning i lokalplanens omgivelser.  

De stillede krav til bebyggelsen er bl.a. for at sikre indkigget til Nørre Tranders Kirke fra Humlebakken. Det er vigtigt, at der er en harmonisk afstemning mellem kirken, det grønne og lokalplanens bebyggelse, således at kirken bevarer sin monumentale status i landskabet. 

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på gode trafikale adgangsforhold til området via Langagervej for biler. For gående og cyklende vil der være adgang fra både Humlebakken og Langagervej.

28-09-2020
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Undervisning
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
*** uden tilhørende kiosk og vaskeanlæg
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50 %
Bebyggelsesareal: 5.800 kvm
Bruttoetageareal: Min. 1000 m² og maks. 8300  pr. butik.
Etager: Max. 2. 
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge bestemmelser for bl.a. skiltning, beplantning, farver og materialevalg med fokus på arkitektur og æstetik i forhold til omgivelserne og indkigget til Nørre Tranders Kirke.

Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå begrønnet.
Tekniske installationer skal enten være skjult eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Langagervej. 
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.