Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.10.N7 Broager


 
Mål

Målet er at sikre en grøn kile mellem Sønder Tranders og Universitetsparken.

Byggemuligheder

Området skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse for at sikre en klar afgrænsning af Sønder Tranders.


Billedet viser området der udgør den grønne kile mellem Sønder Tranders og Universitetsparken.
Arkitektur - Byrum og landskab

Den grønne kile forbinder det åbne land med Universitetsparken og udgør samtidig en god afgrænsning mellem boligområdet Broager og landsbyen Sønder Tranders.

Områdets placering på kanten mellem land og by skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder ved beplantning af området. Det karakteristiske terræn og de markante grønne elementer skal bevares og forstærkes.

19-10-2015
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Beskyttelseslinie: Sønder Tranders Kirke (300 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Den grønne kile fra Universitetsparken til det åbne land skal beskyttes og friholdes for bebyggelse.
Beplantning skal ske under hensyntagen til at bevare det markante landskab og overgangen mellem land og by.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone