Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.10.R2 Kolonihaver, Hesteskoen


 
Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse i form af kolonihaver.

Anvendelse

Beliggenheden ud til fjorden er unik, men højspændingsmasterne og nærheden til Vendsysselværket og Østhavnen med afledte miljøgener betyder, at der ikke må opføres eller indrettes boliger til helårsbeboelse.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en stolt tradition for selvbyggeri og frigjort skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".

Områdets placering ud til fjorden skal indtænkes i udnyttelsen af området, herunder ved beplantning af området, hvor kontakten mellem fjorden og det bagvedliggende landområde skal styrkes.

Trafik - Veje og stier

Området udgør et vigtigt led i den fremtidige stiforbindelse langs kysten på Rørdalhalvøen, og der skal derfor sikres areal langs kysten til stiforbindelsen.

11-12-2006
Anvendelse
Naturbeskyttelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Ingen yderligere udbygning af området
Etager: Max. 1
Højde: Max 5 m
Strandbeskyttelseslinje (300 m)
Miljø
Anvendelsen af området skal ske under hensyntagen til miljøgenerne fra Østhavnen og Vendsysselværket.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med et grønt præg.
Beplantning skal ske under hensyntagen til fjordlandskabet og overgangen mellem land og vand.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Højspændingstracé sikres gennem området.
Zoneforhold
Landzone