Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.10.T2 Motorvejen


 
Mål

Målet er at sikre areal til motorvej med udfletningsanlæg o.l. Der lægges vægt på at arealerne langs vejene medvirker til at præsentere Aalborg som en grøn by. De grønne elementer skal bevares og forstærkes.

Anvendelse

Rundkørslen ved Øster Uttrup Vej.
11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Beskyttet natur (§3)
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Arealer langs vejanlæg skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone, del af vejareal i byzone