Tilbage
K O M M U N E P L A N

4.1.B1 Michael Anchers Vej m.m.


 
Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.

Områdets kvaliteter er nærhed til Signalbakken og udsigten over fjorden.


Terrænet giver flotte udsigtsmuligheder.
Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning, skal der gennemføres en lokalplanlægning.


Limfjordskollegiet
11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav, etage)
Klinik
Service
Institutioner Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og max. 40 for etage.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Fælles opholdsareal: Min. 5% af områdets areal for åben-lav og min. 15% for etage.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Fredning (§33)
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med markant grønt præg.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone, del af vejareal i landzone.