Tilbage
K O M M U N E P L A N

Ferslev


 
Mål og perspektiver

Ferslev ligger som en randby på grænsen mellem engene omkring Østerå og bakkelandskabet. Byens væsentligste potentialer er nærheden til natur, det historiske landbymiljø, skolen og hallen. Byrådet lægger vægt på, at disse kvaliteter bevares. På samme tid har afstanden til Aalborg og nærheden til motorvejen betydning for Ferslevs attraktion som bosætningssted for pendlere.

Byrådet ønsker, at der fortsat skal være mulighed for boligudbygning i byen, med byggemuligheder som afstemmes efter det forventede behov. Desuden er det hensigten, at byen skal rumme en mindre udviklingsmulighed for lokale erhverv.


Der er mulighed for en mindre byudvikling mod nord langs Ferslev Byvej. Nærheden til både englandskab og skov bliver nogle af fremtidens aktiver for byen.
Byudviklingsområder

Boligbyggeri
I boligprogrammet er der planlagt en boligudbygning på 26 boliger i perioden 2003-2015, hvilket svarer til ca. 2 boliger om året. Der er enkelte arealer inde i byen, som kan omdannes til boligformål, i takt med at de bliver ledige. Denne form for huludfyldning er allerede i gang fx langs Ferslev Byvej og Poulstrupvej.

Boligmassen i Ferslev skal primært bestå af familieboliger - suppleret med ældreegnede boliger, så byens ældre har en mulighed for at blive boende i byen.

Der er meget begrænsede udviklingsmuligheder for Ferslev. Mod vest afgrænses byen af engene, og i den sydlige del af byen er der hensyn til bevaringsværdier. Området øst for Ferslev er udpeget som skovrejsningsområde for at beskytte grundvandet mod forurening. Den primære boligudbygning skal foregå mod nordvest.

Plads til lokale erhverv
Nord for byen er udlagt et område til erhverv. Det er byrådets mål, at arealerne anvendes til mindre håndværksvirksomheder med lokal tilknytning. På nuværende tidspunkt ligger en maskinstation og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk på arealet.

 • Den primære boligudbygning skal foregå nord for byen.
 • Byens ældre bør kunne tilbydes en ældreegnet bolig i byen.
 • Efterhånden som der opstår ledige arealer inde i byen, bør disse omdannes til boligformål.
 • Der er plads til lokale erhverv nord for byen.
 
Rummelighed I alt
Boliger ca.. 30
Erhverv Der er fortsat rummelighed i erhvervsområdet ca.. 1,5 ha

Nord for byen er udlagt et område til boligudbygning.
Byens struktur

I Ferslev er der stor kontrast mellem den gamle del af byen og den nye del af byen. Kommer man ind i Ferslev fra nord, fornemmer man straks byens randbeliggenhed. Fra Ferslev Byvej er der ad sidevejene lange kig ned mod engene. Mod sydvest har byen en fin afrunding mod de flade enge med gårde længst mod syd og parcelhusene længere mod nord.

Den historiske struktur
Landsbyen Ferslev har en blandet karakter. I området ligger bl.a. kirken og flere gamle gårde, heriblandt præstegården. Flere af de gamle gårde har de egnstypiske murfelter i gul-hvide farver.

Områdets bygningsmæssige karakter, beplantning og indbyrdes beliggenhed vurderes at være bevaringsværdig.

De gamle veje danner stadig hovedfærdselsårerne i byen.

De nye strukturer
En stor del af bebyggelsen i Ferslev er parcelhuse. Byen er blevet udvidet med den gamle bydel som det bymæssige centrum, og der er i forbindelse med kirken blevet opført en skole og en hal med tilhørende idrætsanlæg. Byen har udviklet sig på begge sider af Ferslev Byvej. I byen findes både parcelhuse og rækkehuse.

I den nordlige del af byen danner parcelhusenes haver afgrænsningen ud mod markerne. På den østlige side af byen er overgangen mellem byen og markerne mere brat. På sigt er det hensigten, at byen har skal pakkes ind i skov.

 • Sigtelinierne fra Ferslev Byvej ned mod engene skal bevares.
 • I den gamle del af byen skal de historiske træk bevares.
 • Byen har en fin afrunding ud mod engene og bør derfor ikke udvides i denne retning.
 • På sigt skal byen mod øst afgrænses med skov.

Den nordlige del af Ferslev består af nyere parcelhuse mens reminiscenserne fra landsbyen findes i området omkring kirken.


Ad Ferslev Byvejs sideveje er der lange kig til engene.

I den sydlige del af Ferslev ligger flere gamle gårde.
Bebyggelsens karakter

Det gamle Ferslev
Når man kommer ind i Ferslev fra syd, er landsbystemningen markant. I udkanten af byen ligger de gamle gårde side om side ud mod engene. I Ferslevs centrale del ligger de gamle huse tæt ud mod vejen.


Husene langs den centrale del af Ferslev Byvej ligger i gadelinie og har karakter af landvejsbebyggelse.

Den nye tæt-lav bebyggelse langs Ferslev Byvej er et eksempel på, hvordan ny bebyggelse kan tilpasses det gamle landbymiljø langs hovedvejen.

Midt i den gamle del af byen findes byens landsbykirke knejsende på en lille bakke. De åbne arealer foran kirken gør den meget synlig i landsbybilledet. Øst for kirken ligger præstegården - og foran præstehaven, der sikrer udsynet til den smukke gamle gård.

I resterne af den gamle landsby finder man mange af byens kvaliteter i form af velbevarede gamle bygninger. Flere af bygningerne kan genfindes på kort tilbage fra 1800-tallet. Eksempelvis findes byens gamle frysehus i denne del af byen.

På den sydvestlige side af Ferslev Byvej ligger husene helt ned til engene, og bebyggelsen består af en blanding af ældre parcelhuse og renoverede gamle bygninger. Der findes i denne del af byen et kvalitetsfuldt boligmiljø, hvilket der i fremtiden bør værnes om.

I forbindelse med fornyelse af eksisterende bygninger skal historiske bygningskvaliteter bevares/fremhæves. En samlet oversigt over bevaringsværdige enkeltbygninger findes i retningslinie 5.2.3.

Det nye Ferslev
Øst for Ferslev Byvej består bebyggelsen hovedsageligt af parcelhuse fra 70'erne og 80'erne. Parcelhusene er placeret på traditionelle parcelhusveje med vænger og betjenes af stisystemer i eget tracé bag om husene. Parcelhusområdets ensartede karakter gør det svært at orientere sig i området.

På grund af det bakkede terræn, som Ferslev ligger på kanten af, er der især fra den nordøstlige del af byen en smuk udsigt ud over englandskabet. Denne del af byen er udbygget med enkelte områder med tæt-lav bebyggelse.

 • Byens historiske bygninger og træk skal bevares.
 • I den centrale del af byen, skal ny bebyggelse tilpasses det gamle landsbymiljø.
 • Kirken skal fortsat være synlig i bybilledet.
 • Mere variation i byens parcelhusområder var ønskeligt.

Ved den sydlige tilkørsel til Ferslev møder man de gamle gårde, der ligger i udkanten af byen.

Den nye bebyggelse langs Ferslev Byvej er tilpasset den gamle stil.

Landsbykirken har en markant placering i bybilledet.

Eksempel på parcelhusbebyggelsen i den nyere del af Ferslev.
Landskabet / De grønne områder

Landskabet omkring Ferslev
Ferslev er omgivet af landbrugsjord, og gårde ligger spredt rundt om byen. På byens vestlige side findes små hestefolde og græsningsarealer til dyrene. Dette udgør et rekreativt moment for byens beboere. Engene vest for byen er udpeget som beskyttet natur.


Kontrasten mellem engene og det bakkede terræn omkring Ferslev.

Grønne områder og rekreative forbindelser
En grøn kile gennemskærer Ferslev fra øst mod vest. Den grønne kile består at græsarealer i forbindelse med stisystemet. Den grønne kiles indretning kunne med fordel bearbejdes, så den i højere grad indbyder til rekreative udfoldelser. På den vestlige side af Ferslev Byvej trækker den grønne kile engene op mod byen, og dette moment bør bevares.

Der er generelt behov for en bearbejdning af de grønne områder i byen. Dette kunne evt. gøres ved at etablere en legeplads, plante træer eller lignende.

 • Den grønne kile tværs gennem byen skal bevares.
 • Der skal fortsat være rekreative områder i byen, men disse kan indrettes, så de i højere grad lægger op til at blive brugt.
 • Nærheden til engene er et vigtigt rekreativt moment i byen.

I udkanten af byen ligger husene helt ned til dyrenes græsningsarealer.

De grønne kiler og rekreative områder sætter deres præg på byen
Trafikken

Byen deles af Ferslev Byvej, der gennemskærer byen fra nord-vest til syd. Ad denne vej er mod nord forbindelse til Aalborg. Fra Ferslev er der ca. 3 km. til motorvejen som en hurtig forbindelse mod syd og nord.

I den nye del af byen er der et godt rekreativt stinet, der forløber udenfor vejens tracé. Der er fortove langs hovedfærdselsårerne og Rævedalsvej, der løber forbi byens skole, er den eneste vej, hvor der er cykelsti. Hovedfærdselsårerne i byen er meget retliniet og indbyder til høj hastighed. Hastighedsdæmpende foranstaltninger har derfor gjort det mere sikkert at færdes i byen.

 • Det skal være sikkert at færdes som cyklist og fodgænger i byen.

Stisystemet i Ferslev ligger i eget tracé og løber bag husene.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Den nuværende skole i Ferslev stammer fra 1961, og blev på daværende tidspunkt bygget som en 7-klasset centralskole i Ferslev-Dall-Volsted Kommune. I dag er skolen 2 sporet og har 0.-9. klasse. Skolen har DUS ordning og ungdomsklub. I forbindelse med skolen er der en idrætshal med tilhørende idrætsanlæg. I Ferslev findes desuden to daginstitutioner.

Der lå tidligere en dagligvarebutik i den centrale del af byen, men denne er nu lukket. Dette kan hænge sammen med nærheden til Aalborg og især City Syd. Der er muligt, at der gennem udbygningsmuligheder igen kan skabes grundlag for en dagligvarebutik i byen, men det vil kræve en opbakning fra byens borgere.

I den gamle del af byen findes byens forsamlingshus, der stadig bruges, og derudover har byen et foreningsliv med Dall-Ferslev Idrætsforening (DIF). Idrætsforeningen tilbyder en række sportsgrene bl.a. håndbold, fodbold, badminton og gymnastik.

 • Byrådet lægger ikke op til ændring af det lokale serviceniveau.

Ferslev Skole.

Ferslev Forsamlingshus ligger i den gamle del af byen. Forsamlingshuset er privatejet.
Indsatsmuligheder
 • Skovrejsning mod øst.
 • Mere variation i parcelhusområderne.
 • Bearbejdning af byens grønne områder.
 • Lokal bolig- og erhvervsudvikling mod nord.
 
13-09-2004