Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.2.R1 Ved landevejen


 
Mål

Målet er at sikre et areal til idrætsaktiviteter og andre pladskrævende friluftsaktiviteter. Der lægges også vægt på at skabe en god afgrænsning af byen mod øst.


Den nordligste del af området er i dag et åbent markareal. Områdets afgræsning bør strammes op med beplantning.
11-05-2020
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 5 for området som helhed
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8.5 m
Kun bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse.
Byggelinie: Min. 150 m fra Hadsund Landevej.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning ved Nøvlingvej skal markere en byport mod det åbne land.
Afskærmende beplantning mod Hadsund Landevej.
Zoneforhold
Byzone.
Del af vejareal er i landzone.