Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.1.B6 Sønderkæret


 
Mål

Området er i dag erhvervsområde i kanten af Klarup ud mod det åbne land. Området skal over tid gradvis omdannes fra erhvervsområde til et attraktivt boligområde, der skal medvirke til et varieret udbud af boligtyper i Klarup.

Boligområdet bestå af en kombination af såvel parcelhuse som mere fortættede boligbebyggelser. Ud mod Klarupvej kan evt. placeres en ny institution.

Hensigten er endvidere at fastsætte rammer for omdannelsen af
området.

Anvendelse

Området er udpeget til egentligt byomdannelsesområde (jf. Planlovens §11 med de særregler der gælder for disse områder).

For de egentlige byomdannelsesområder gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området.

I lokalplaner for egentlige byomdannelsesområder kan arealer, der er belastet med erhvervsstøj, udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området til boliger, andre byformål m.v., der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.

Udpegningen af byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets fællesarealer og -anlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening.

Områdets hovedanvendelse er boliger. Forud for placeringen af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.

_Z5O8803
Fra området er der udsigt til Klarupvej og fra skrænten
Byggemuligheder

Der er udbygningsmuligheder i hele området. Dog skal der tages hensyn til terrænforhold.

Terrænforskellen giver mulighed for eventuelt at arbejde med udsigt og forskudte plan i bebyggelsen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området udgør grænsen mellem byen og det flade lavtliggende englandskab ved Limfjorden. Området er meget kuperet, så bebyggelsen skal indpasses i landskabet. Lavninger kan eventuelt anvendes til håndtering af regnvand.

Bebyggelse skal som udgangspunkt placeres på det højtliggende område mod syd-øst, og den skal forholde sig til såvel skråningen som omkringliggende landskab.

 

 

Trafik - Veje og stier

Interne stier skal kobleres til cykelstien langs Klarupvej.

12-09-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byomdannelsesområde, se retningslinie 2.1.2
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav
Max. 40 for tæt-lav og
Max 60 for etage
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 m
Fælles opholdsareal:
Min. 15% for 10 for åben-lav
Min 15 for tæt-lav og
Min 25 for etage
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Den sydøstlige del af området er omfattet af bestemmelser for områder med særlige drikkevandsinteresser.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og beplantning skal markere en byport ved Klarupvej.
Bebyggelse skal forholde sig til skrænten og beliggenhed mod det åbne land.
Bebyggelse skal understrege terrænformer.
Kant mod det åbne land skal fastholdes/markeres
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.

 

Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.

Vejbetjenes fra Klarupvej.

 

Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Området skal ved lokalplanlægning overføres til byzone