Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.6.R2 Grusgraven


 
Mål

Grusgraven og byskoven skal fortsat udvikles som et værdifuldt rekreativt område for byen. Der skal både være plads til en fredfyldt gåtur og mere pladskrævende friluftsaktiviteter for lokalsamfundet som helhed.

Arkitektur - Byrum og landskab

Grusgraven er et rummeligt rekreativt område - byskovens markante træbeplantning fungerer som en god visuel afgrænsning af området.
13-09-2004
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant beplantning skal bevares.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone