Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.7.B2 Vissehøj m.m.


 
Mål

Målet er at sikre en fortsat udvikling af attraktive boligmiljøer med et varieret udbud af boligtyper.

Der lægges op til boligudvikling i området med en blanding af tæt-lav og åben-lav bebyggelse.


Vissehøj er et nyere parcelhusområde - enkelte boliger med ret eksklusiv udformning.
Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er plads til flere boliger i området. Byudviklingsområdet er karakteriseret ved et markant skrånende terræn mod nord. Det er hensigten at terrænets lavning skal friholdes for bebyggelse som en grøn kile gennem området. Der lægges også vægt på at ny bebyggelse medvirker til at understrege landskabet former - fx ved at der bygges højest på højest beliggende arealer.

Tæt-lav bebyggelsen Dannerhøj har et homogent og karakteristisk udtryk, som der lægges vægt på at fastholde. Hvis byudviklingsområdet bebygges med en ny bebyggelsesstruktur, er det hensigten, at bebyggelsen også i sin udformning skal udgøre en kontrast til Dannerhøj.
13-09-2004
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5% for åben-lav og min. 10% for tæt-lav
Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal understrege terrænformer.
Kig til Gug skal sikres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg afstemmes efter den bebyggelsesstruktur den indgår i.
Grøn kile gennem området, se illustrationsplan
Hegn i skel kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Del af vejareal er i landzone