Tilbage
K O M M U N E P L A N

7.7.B3 Brådalvej


 
Mål

Målet er at sikre en fortsat udvikling af attraktive boligmiljøer med et varieret udbud af boligtyper. Der lægges op til boligudvikling i området.

Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Terrænet i området er næsten fladt - svagt skrånende mod nord.
24-09-2012
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 5% for åben-lav og min. 10% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning mod Brådalvej
Hegn i skel kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se afsnit 6
Vejadgang kun fra Engkildevej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone