Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.2.B7 Volstrupvej m.m.


 
Mål

Målet er at skabe basis for en videreudvikling af boligområdet, så det medvirker til at understrege områdets landsbykarakter.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Langs Volstrupvej er der mulighed for alternative anvendelser, som det er typisk for blandede landsbybebyggelser.

De alternative anvendelser kræver dog, at funktionerne kan indpasses i det historiske bymiljø og ikke medfører væsentlige miljøgener for områdets boliger.


I husene omkring kirken er der mulighed for blandet anvendelse
Arkitektur - Byrum og landskab

Den homogene husrække langs Volstrupvej udgør en fin indramning af den grønne fælled foran kirken. Området er sammen med kirken, skolen og forsamlingshuset med til at markere det historiske landsbycentrum.

Området er ikke speciel bymæssig i sin karakter. Markerne/naturen fornemmes lige bag ved husene.

Fra syd er der indblik til kirken, som ikke må sløres af fx høj træbeplantning o.l.


Husrækken langs Volstrupvej er vigtig for den måde man oplever området på.
14-01-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Langs Volstrupvej også:
Kulturelle formål
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
*Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles udendørs opholdsareal:
Se retningslinie 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Den homogene karakter af husrækken langs Volstrupvej skal fastholdes.
Ny bebyggelse langs Volstrupvej skal ved placering, udformning og materialevalg underordne sig kirken og den eksisterende husrække.
Indblik til kirken fra syd skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Området vejbetjenes fra Volstrupvej eller via stikvej fra Volstrupvej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplanen
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone og landzone
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.