Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.N4 Hasseris Enge


 
Mål

At beskytte områdets natur, landskabelige og rekreative kvaliteter samtidig med, at der er mulighed for landbrugsdrift i området.

Anvendelse

Landskabet omkring Hasseris Å skal fungere som rekreativt forbindelsesled mellem storbyen og de kommende skovområder i Sydvest-området.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.


Området har åben engkarakter og omfattter blandt andet Hasseris Å's forløb mod fjorden.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er karakteriseret ved et fladt åbent slette-/englandskab med enkelte levende hegn og småbiotoper. Hasseris Å har et forløb gennem den nordlige del af området. Denne karakter skal fastholdes og i hovedsagen friholdes for skov.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelserne gennem området er vigtige for den rekreative sammenhæng i Drastrupkilen.

26-02-2018
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri og medhjælperboliger kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

Byggelinie: Min. 300 m fra skov og vejreservation (100 m)
Beskyttelseslinie: å (150 m)
Miljø
Beskyttet natur (§ 3)
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets åbne karakter skal fastholdes.
Dog kan der plantes levende hegn i nord-syd gående skel.
Trafik - Veje og stier
Arealreservation til Vestvej, principielt angivet på illustrationsplan
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
Landzone