Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.N8 Houhede


 
Mål

At bevare og udbygge områdets naturmæssige og landskabelige kvaliteter og beskytte grundvandsressourcen og kulturhistoriske værdier.

Anvendelse

Beskyttelsen af eksisterende naturværdier i området har høj prioritet. Byrådet ønsker samtidig at udbygge områdets kvaliteter, ved at der plantes mere skov. Skovtilplantningen har et vigtigt formål i at beskytte grundvandet mod forurening. Dette hensyn er specielt aktuelt i den vestlige del. Der er et vandreservoir i den nordlige del af området. Anvendelsen til dette formål fastholdes.

Adgangs- og opholdsmulighederne for offentligheden skal udbygges.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger kan anvendes til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Byggemuligheder

Der er mulighed for opførelse af mindre bygninger i det omfang at det medvirker til at øge de rekreative muligheder i området.

Miljø

Det er et mål at skabe spredningskorridorer for naturligt hjemmehørende dyr og planter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer et varieret morænelandskab med naturvidenskabelige værdier, skove heder, småplantninger, rester af lyngområder, gamle moser, levende hegn, vandhuller og med et terrænfald mod Guldbækken. Kvaliteterne skal underbygges med mere skov.

Der er også en række bevaringsværdige kulturspor i landskabet i form af gravhøje, hulvejsspor, diger, en "jordmodersti" mellem Bussenbjerg og Kobakke samt mellem Bussenbjerg og Lykkesgård, en gammel poststi mellem Vesterheden og Hovhede Huse og endelig den gamle okse- og hærvej (del af Gl. Viborgvej).

12-01-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Naturbeskyttelse
Skov
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Der kan opføres mindre bygninger til rekreative formål.
Byggelinie: Min. 300 m til skov
Beskyttelseslinie: Gravhøje (100m) og sø (150m)
Miljø
Der skal sikres en sammenhængende økologisk forbindelse
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal have karakter af et varieret morænelandskab med store skovområder.
Kulturspor i landskabet skal bevares.
Fritidsbebyggelse skal i udformning og materialevalg tilpasses omgivelserne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Arealreservation til højspændings-ledninger
Zoneforhold
Landzone