Tilbage
K O M M U N E P L A N

6.6.V2 Nyrup


 
Mål

At skabe rammerne for udnyttelsen af et godt vindområde med mindst mulig genevirkning for det omgivende miljø.

Anvendelse

Vindmøllepark ved Nyrup

Området kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift, men det kan også anvendes til en lokal vindmøllepark. Området ligger i vindenergiklasse B.

Miljø

De umiddelbare omgivelser er påvirket af støj fra vindmøllerne.


Støjkonsekvensområde
12-01-2004
Anvendelse
Landbrug (ekstensiv)
Vindmøller
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Antal: Min. 3 og max. 15 møller
Generatoreffekt: Min. 600 kW
Navhøjde: Max. 45 m
Vingediameter: Max. 50 m
Placering af vindmølletårne: Min. 100 m fra kommuneveje
Miljø
Støj fra vindmøller, se retningslinje 14.2.6.
Ingen støjfølsomme formål inden for konsekvensområdet for støj fra vindmølleparken.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Kun antireflekterende vinger
Omdrejningsretning med uret
Afstand mellem møller: Max. 7 x vingediameter
Senest et år efter driftsophør skal vindmøller, fundamenter, tekniske installationer o.l. fjernes uden udgift for det offentlige.
Teknisk forsyning
Vindmøller skal placeres, så de ikke generer radio- og radarkædeforbindelser og navigationsfaciliteter langs Limfjorden.
Zoneforhold
Landzone