Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 9.019 for ny døgninstitution til ældre og demente i Gandrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplanrammer

9-019_rammer 9-2-D1
Kommuneplanrammer Gandrup - kommuneplanrammen omfattet af dette tillæg er markeret med gult.
Kommuneplanrammen omfattet af kommuneplantillæg 9.019.

Kommuneplanrammen 9.2.D1 ligger i den sydøstlige del af Gandrup. Området er et kombineret bolig- og erhvervsområde, der rummer boliger, mindre erhverv og et større ubebygget areal, hvorpå der påtænkes opført en døgninstituion for ældre og demente (plejehjem).

De tilladte bebyggelsesprocenter er i den eksistende kommuneplanramme fastsat til: Max. 30 for åben-lav boliger, max. 40 for tæt-lav og max. 45 for øvrig bebyggelse.

Med dette tillæg forøges bebyggelsesprocenten for øvrig bebyggelse fra 45 til 55 % for at sikre mulighed for et nyt og moderne plejehjem.

De øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser fastholdes uændret.


Overordnede bindinger

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Planområdet ligger i tilknytning til anden bebyggelse og i en afstand af ca. 11 km. fra de nærmeste Natura 2000-områder, som er Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og nr. 218 Hammer Bakker, østlig del. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-områderne vurderes, at planlægningen af nyt byggeri til institutions formål hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-områderne.

Bilag IV arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne.

Planområdet ligger inden for udbredelsesområde for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde, eller at beplantning fungerer som ledelinie for flagermus. Det vurderes dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. Nærmeste fredede art er lille vandsalamander, som er registreret i en sø godt 100 meter fra lokalplanområdet. arten vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af byggeriet.

Planforslagets baggrund

Ifølge kommunens Fysisk Vision 2025 skal der for oplandsbyerne sikres kvalitet, frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse.

Med det udgangspunkt ønskes at udvikle et areal til et plejehjem i den nordvestlige del af Gandrup, der understøtter byens øvrige funktioner.

Gandrup er en oplandsby i den nordøstlige del af Aalborg Kommune med lidt over 1.500 indbyggere. Byen rummer både privat og offentlig service i form af indkøb, skole, lægehus mv.

Kommuneplanen i dag

 

Klima (12)

En mindre del af kommuneplanrammen 9.2.D1 ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinje 2.1.6 skal lokalplaner i områder med høj risiko (5 % eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

21-06-2021