Kommuneplan forsiden

2.1.6 Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning

Byudvikling og byomdannelse skal forholde sig til klimaforandringerne. I områder med høj risiko (5 % eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) skal lokalplanerne redegøre for klimatilpasningstiltag.

Bemærkninger til retningslinien

Arealer til byudvikling og byomdannelse kan være i risiko for påvirkning fra klimaforandringer. Fx stigende havvandstand eller overfladevand. Håndteringen af denne risiko kan variere meget fra sag til sag. I forbindelse med Klimastrategi 2012-15 blev der udpeget 6 særligt oversvømmelsestruede områder. I forbindelse med kommuneplantillægget for klimatilpasning specificeres udpegningen og et sandsynlighedskriterie på 5 % introduceres.

I Aalborg Kommune er det ikke så enkelt, at vi kan udelukke de lavestliggende arealer fra anvendelse til byformål. Store dele af den bestående by ligger lavt og skal ikke ’opgives’. Nogle steder kan der fx stormflodssikres, andre steder stilles krav til mindste sokkel- eller gulvkote og atter andre steder bygges, så vand over gulvet ikke ødelægger installationer og faste bygningsdele.

Når vi stiller krav, tages der udgangspunkt i Aalborg Kommunes sandsynlighedskortlægning og i de forudsigelser og scenarier der stilles til rådighed fra staten.

Klimatilpasningstiltag kan fx være

  • Separatkloakering
  • Decentral håndtering af regnvand, fx Grønne tage, Regnvandsbede
  • Reduktion af befæstelsesgrad
  • Minimums sokkelhøjde
  • Terrænregulering
  • Placering af byggefelter i forhold til den naturlige
  • Overfladeafstrømning
  • Åbning af bebyggelser så det understøtter den naturlige overfladeafstrømning.
  • Hævede kajkanter, landskabsbearbejdning og egentlige diger.
  • Permanent grundvandssænkning.
12-05-2014
Se også