Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 1.026 for området ved Poul Paghs Gade Skole

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i området 1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade m.fl. og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal medtages i lokalplaner.

Tillægget retter derfor faktiske byggemuligheder (Bilag K) for følgende ejendomme:

Ejendom

Max. bebyggelsesprocent jf. gældende kommuneplan

Forslået ændres til

Poul Paghs Gade 2 110 185
Poul Paghs Gade 4 110 195

Jf. kommuneplanens retningslinie 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger er Poul Paghs Gade Skoles bygning 4 registreret med høj bevaringsværdi (3) og de øvrige bygninger er registreret med lav bevaringsværdi (6).

1-026_kystnaerhedszonen
Gældende kystnærhedszoner

Kommuneplanrammen og området, hvor der sker ændringer, ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens jf. retningslinie 11.4.2 ligger området i planlagte arealer til byudvikling. De enkelte arealer kan her udnyttes i overensstemmelse med den planlagte anvendelse.

De ændringer, der kan foretages i området ved Poul Paghs Gade Skole vil ikke væsentligt påvirke skylinen, idet der i dag allerede er høje bebyggelser omkring arealet og nærmere kysten.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

18-05-2015