Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 10.014 vindmøller Nørrekær Enge

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

For at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 10-7-103 er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget tilpasser retningslinjer, præciserer rammebestemmelser og ændrer rammeafgrænsningen på baggrund af VVM-redegørelsen og den endelige anlægsbeskrivelse.

Retningslinjer for vindmøllerne ved Nørrekær Enge
Kommuneplantillægget ændrer retningslinie 14.2.1 "Planlægning af Vindmølleparker" for vindmølleområdet ved Nørrekær Enge, der ligger i Landområde Nibe, nord for Kølby. Afgrænsningen af vindmølleområdet Nørrekær Enge ændres, så det omfatter lokalplanerne for både de eksisterende og de nye vindmøller.

  Vindmollepark _foer  Vindmollepark _efter
Eksisterende vindmølleområde
  De ændrede vindmølleområde

Retningslinjens tekst om antal vindmøller er ændret fra "Nørrekær Enge 6-12" til "Nørrekær Enge 6-22". Dermed omfattes både de 6 eksisterende vindmøller og op til 16 nye vindmøller. Retningslinjens tekst om opstillingsmønster ændres således, at der i Nørrekær Enge kan opstilles vindmøller i op til 5 parallelle rækker.

Retningslinje 14.2.4 "Udformning og udseende" ændres for så vidt angår vindmølleområdet Nørrekær Enge. Retningslinjens tekst "Forholdet mellem rotordiameter og navhøjden skal være 10-35%" tilføjes: "I Nørrekær Enge skal forholdet mellem rotordiameter og navhøjde alene være minimum 10%".

Der er også tilføjet en ny retningslinje 14.2.15. Retningslinjen er tilføjet som følge af kravet om VVM-pligten for vindmøllerne. Baggrunden for ændringen er, at Byrådet ønsker at give mulighed for at realisere et konkret projekt for opstilling af vindmøller i området. Ændringen betyder, at der i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser fastsættes en ny retningslinje for beliggenheden og udformningen af VVM-pligtige anlæg. Retningslinjen fastsætter antallet af vindmøller til 6-22 stk. med en totalhøjde på 125-150 meter.

Endvidere gælder de generelle retningslinjer i kommuneplanen under punkt 14.2 "Vindmøller".

Retningslinje om øvrige landområder
Det nye vindmølleområde ligger i område udlagt som "Øvrig landområde". I øvrige landområder skal hensynet til jordbrug, natur og landskabsinteresser (jf. retningslinje 11.2.3) varetages i balance mellem interesserne i det åbne land og byudviklingsinteresserne.

Det er fortsat muligt at færdes og drive landbrug mellem vindmøller. Dog udtages vindmølleområdet af "Øvrig landområde".

 Ovr _landomr -foer Ovr _landomr -efter (1)
 Eksisterende afgrænsning for øvrige landområder
 Ændret afgræsning for øvrige landområder 

Ændringer af kommuneplanrammer
Den eksisterende kommuneplanramme til vindmøller 10.7.V1 Vindmøller Nørrekær Enge ændres, så der fremtidigt gives mulighed for opsætning af op til 22 vindmøller i 5 parallelle rækker. Kommuneplanrammen omfatter de arealer, som berøres af vindmøllerne med tilhørende vendepladser/arbejdsarealer, teknikbygninger - herunder en 150/33 kV station, adgangsveje mv. Det vil sige vindmøller og en konsekvenszone på 150 meter. Bestemmelserne for det nye rammeområde fastlægger anvendelsen til tekniske anlæg i form af vindmøller og landbrug. Antallet af vindmøller fastsættes til 22 stk. med en totalhøjde på 125-150 meter.

Kommuneplanrammer -foer (1) Kommuneplanrammer -efter (1)
Eksisterende kommuneplanrammer
Ændrede kommuneplanrammer
Planforslagets baggrund

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at opstille 40 nye vindmøller i Nørrekær Enge i kombination med de eksisterende 13 møller. 16 af de nye møller ønskes opstillet i Aalborg Kommune og de resterende 24 i Vesthimmerlands Kommune.

I Aalborg Kommune er der en langsigtet målsætning om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050. En stor  del af denne målsætning skal opfyldes ved el produceret af vindmøller. El produceret af vindmøller udgør i dag ca.  24 % af det samlede elforbrug i Aalborg Kommune – en andel der i 2030 forventes at udgøre ca.  75 % og frem  mod 2050 ca. 80 %. Produktionen skal således tredobles frem mod 2030.

Byrådet ønsker at fremme det konkrete projekt, da det understøtter såvel de kommunale som de nationale mål for CO2 reduktion og omstilling af energiforsyningen til vedvarende energi.

Elproduktionen fra vindmøllerne i Nørrekær Enge placeret i Aalborg Kommune forventes at stige fra ca. 46 GWh/år (de 6 eksisterende møller) til ca. 230 GWh/år (22 møller i alt), svarende til det gennemsnitlige elforbrug i henholdsvis ca. 11.500 og ca. 57.500 husstande. Mølleprojektet vil endvidere mindske Danmarks årlige CO2-udledning med over 2.850.000 tons i møllernes levetid. Desuden vil projektet bidrage til at reducere udledningen af svovl og andre partikler til atmosfæren fra f.eks. kulfyrede kraftværker til gavn for folkesundheden.

Andre formål med planlægningen er at sikre, at møllerne placeres under hensyntagen til både naboer, landskabs-  og naturinteresser samt landbrugserhvervet, og at møllerne gives et ensartet udseende.

Kommuneplanen i dag

Retningslinje for naturbeskyttelse
Indenfor vindmølleområdet er mindre sø- og engområde registreret som § 3-område jf. naturbeskyttelsesloven. Møllerne placeres udenfor det beskyttede område.

Paragraf3
§ 3 områder og den berørte kommuneplanramme

Retningslinjer for beskyttelse af kirker
Omkring Næsborg Kirke beliggende mod sydvest i Vesthimmerlands Kommune, er der i kommuneplanen udpeget en beskyttelseszone, der rækker ind i Aalborg Kommune. Beskyttelseszonen skal som udgangspunkt sikre kirkens omgivelser og herunder specielt indsigten til kirken.

Jf. retningslinje 5.2.7 kan der i beskyttelseszonen ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands-) bymiljøet ikke herved tilsidesættes.

Næsborg Kirke er meget højt beliggende og kan ses fra hele lokalplanområdet, og som konsekvens heraf er hele den vestilge sel af lokalplanområdet omfattet af fjernbeskyttelseszonen. I miljørapporten er forholdet til Næsborg Kirke og påvirkningen heraf beskrevet.

Fjernbeskyttelseszone _kirker
Fjernbeskyttelseszone om kirke og den berørte kommuneplanramme

 

Naesborg -kirke 
Næsborg Kirke

Retningslinjer for økologisk forbindelse
Langs Dybvad Å er der udpeget en økologisk forbindelse. I de økologiske forbindelser skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre jf. retningslinje 11.3.8.

Det konkluderes i miljørapporten, at vindmøllerne og de tilhørende anlæg ikke påvirker den økologiske forbindelse.

Oekologisk _forbindelse (1)
Økologiske forbindelse og den berørte kommuneplanramme
Den lokale debat

Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport (VVM-redegørelse samt miljøvurdering) er der i perioden fra den 1. oktober til den 5. november 2014 gennemført en fordebat på planlægningsarbejdet. Her har borgere, berørte myndigheder, interesseorganisationer mv. haft mulighed for at komme med konkrete forslag til, hvad der skulle medtages i planerne og miljørapporten.

I fordebatfasen har Aalborg Kommune modtaget 13 henvendelser. Henvendelserne er efterfølgende medtaget i planlægningsarbejdet i det omfang, som Aalborg Kommune har vurderet det relevant.

Bemærkningerne omhandler bl.a. vindmøllernes påvirkning af nabobeboelser, nærområde og landskab, visualiseringerspunkter, kirker og kulturmiljøer, påvirkning af dyreliv, værditab samt lysmarkering på vindmøllerne.

Overordnede bindinger

Der henvises til miljørapporten.

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens Bilag 1, pkt. 38: "Vindmøller over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller". Projektet er derfor omfattet af obligatorisk VVM-pligt, hvor der skal offentliggøres kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse.

Vindmølleområdet er endvidere omfattet af krav om miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering, da projektet omfatter "Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)", jf. lovens Bilag 4 pkt. 3i.

Der er udarbejdet en samlet miljørapport, som indeholder såvel VVM-redegørelse som miljøvurdering. Miljørapporten ses her.

10-12-2018