Tilbage
K O M M U N E P L A N

Redegørelse for tillæg 5.019, Boliger, Øster Hassing Vej - Smalby Langholt


 
Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til kommuneplantillæg 5.019 i Langholt. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er den fornødne overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for ny boligbebyggelse ved Smalby og Øster Hassingvej i Langholt. Projektet er nærmere beskrevet i forslag til lokalplan 5-4-101 Boliger, Øster Hassing Vej - Smalby, Langholt.

Tillægget omfatter en udvidelse af et eksisterende rammeområde 5.4.B1, så kommuneplanrammen også omfatter matr. nr. 1i Horsens by, Horsens på ca. 1,3 ha. Området er et eksisterende landbrugsareal i/på kanten af Langholt.

Kommuneplantillægget er udarbejdet som et element i Aalborg Kommunes digitale kommuneplan, og erstatter ved godkendelsen nedenstående kommuneplanramme og retningslinie:

- By- og bydelsbeskrivelse for Langholt
- Kommuneplanramme 5.4.B1 Bjerget m.m.
- Retningslinie 11.2.3 Øvrigt landområde

De konkrete ændringer gennemgåes i det følgende:

By- og bydelsbeskrivelse for Langholt
Redaktionelle rettelser som følge af at matr. nr. 1i Horsens By, Horsens inddrages til boligformål.

Under afsnittene "Mål og Perspektiver" og "Byudvikling på kort sigt" tilføjes Smalby til steder, hvor nybyggeri især vil ske.

Under afsnittet "Byudvikling på lang sigt" tilføjes Smalby i teksten og markeres på kortet.

Under afsnittet "Indsatsmuligheder" tilføjes Smalby, så der kommer til at stå: "Boligudbygning vil  især ske ved Kidholm og Smalby.

Under afsnittet "Rummelighed" tilføjes Smalby med 1,3 ha til boligformål. Der tilføjes et billede af området ved Smalby.

 

Kommuneplanramme 5.4.B1
Boligområdet udvides til også at omfatte matr.nr. 1i Horsens by, Horsens på ca. 1,3 ha (13.000 m2), således at arealet kan anvendes til åben lav og tæt lav boligbeyggelse. Området er i dag pålagt landbrugspligt og ligger i landzone. Arealet overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Langholt er en af de øvrige oplandsbyer i Aalborg Kommune, fra Fysisk Vision 2025, Hovedstruktur 2013, som er fremhævet til at skulle have frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byen struktur. Planen muliggør, at der kan bygges 6 boliger (åben lav) og 12 tæt/lave boliger. Derfor indgår 18 boliger som nyudlæg i det samlede regnskab over rummelighed for Aalborg Kommune, jf. bilag M.

Derudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser. 

5 019 Rammer Foer 500  5 019 Rammer Efter 500 
Kommuneplanramme 5.4.B1 henholdsvis før og efter ændringen.

Retningslinie 11.2.3 Øvrigt landområde
I de øvrige landområder skal hensynet til jordbrug-, natur- og landbrugsinteresser varetages i balance mellem interesserne i det åbne land.

Hele arealet er udpeget som øvrigt landområde. Som en konsekvens af at arealet inddrages til boligformål, udgår arealet som øvrigt landområde, og skal således udgå af denne retningslinie.

Øvrigt Landomraade Foer   Øvrigt Landomraade Efter
Øvrigt landområde henholdsvis før og efter ændringen.

 

Planforslagets baggrund

Kommunen ønsker at muliggøre, at der kan etableres boliger beliggende Smalby i Langholt.

I fysisk Vision 2025, Hovedstruktur 2013 for Aalborg Kommune fremhæves, at øvrige oplandsbyer og landsbyer skal have frihed og fleksibe rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse. Udviklingen skal tage afsæt i at sikre kvalitet samt en bedre udnyttelse af den enkelte bys potentiale. Langholt er en af de byer i Aalborg kommune, der har en særlig rolle som opland til Aalborg  med store kvaliteter inden for bosætning, rekreation og friluftsliv.

Matr. nr. 1i Horsens by, Horsens er privat ejet. Grundejeren, med opbakning fra Langholt Samråd, ønsker at udstykke arealet til boliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Arealet er landbrugsjord og ligger i/på kanten af Langholt .

Arealet ligger i landzone og skal overføres til byzone.

Der ligger ingen bebyggelse indenfor lokalplanområdet.

Der er ingen bevaringsværdige elementer indenfor lokalplanens afgrænsning.

Langholt Skole og Langholt Hallen ligger 100 m vest for lokalplanområdet. Byparken Anlægget ligger 50 meter fra området.

Hele vejen syd, øst og nord for er lokalplanområdet omgivet af bynære landejendomme og marker.

Horsens Kirke ligger ca. 250 meter nord for den nordligste del af lokalplanområdet. Imellem kirken og lokalplanområdet er der boliger og høj beplantning.

5 019 Panorama Fra Syd Med Tekst 1000

Panorama set fra Øster Hassing Vej med placering af Horsens Kirke markeret. Klik på billedet for at se stor udgave.
Den lokale debat

Da det berørte areal ikke er omfattet af kommuneplanen i dag, er beliggende i landzone og for at høre den lokale interesse for projektet, har der været gennemført en fordebat. Fordebatten forløb i perioden fra 9. marts til 6. april 2016.

I debatfasen modtog kommunen 10 bemærkninger. Bemærkninger er behandlet på møde i By- og Landskabsudvalget 23. juni 2016, forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for en boligudbygning ved Smalby i Langholt.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering, da det er vurderet, at planen ikke må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 5-4-101, Boliger, Øster Hassingvej - Smalby, Langholt.

15-01-2018