Tilbage
K O M M U N E P L A N

5.2.8 Nedrivning, fundering og grundvandssænkning i Aalborg Midtby

  • I Aalborgs historiske bykerne (se kort nedenfor) skal byomdannelse og byudvikling ske under hensyntagen til de skærpede bestemmelser for nedrivning, fundering og grundvandssænkning.
Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien har til formål at sikre at der tages særlige hensyn i forbindelse med byggearbejder i Aalborg Midtby med henblik på at beskytte områdets bevaringsværdier. Baggrunden for beskyttelseshensynet er områdets særlige sårbarhed.


Inden for afgrænsningen gælder de skærpede bestemmelser for nedrivning, fundering og grundvandssænkning.

Områdeforhold
Midtbyen er et særligt bevaringsområde, hvor der skal tages vidtgående hensyn, når der udføres nedrivnings- og funderingsarbejder samt indgreb i grundvandsforholdene. Da der gennem tiderne er foretaget mange geotekniske undersøgelser og indhøstet erfaringer via de gennemførte funderings- og anlægsarbejder, er de geologiske forhold i området velkendte.

Området har oprindeligt været lavtliggende mose- og engarealer, der var gennemskåret af åer. Der er siden middelalderen sket gradvis opfyldning med affald og bygningsrester, således at de øverste lag på op til 3 meters tykkelse er uegnet til fundering. Under fyldlaget støder man på sammentrykkelige dynd- og tørvelag, som overlejrer bæredygtige lag af sand og/eller ler. Dybden til fast bund varierer fra 3 til 9 meter, så der overalt skal påregnes udført dybtgående fundering.

En del af de ældre bygninger er funderet på træpæle, som skal være placeret med toppen under grundvandsspejlet, for at der ikke skal opstå råd med deraf følgende funktionssvigt. Derfor skal den nuværende overflade på grundvandsspejlet søges opretholdt uændret.

Nedrivning
Al nedrivning skal udføres sådan, at der ikke opstår generende og ødelæggende rystelser i de omkringliggende bygninger. Nedrivning er omfattet af Miljølovens bestemmelser som en midlertidig støj- og støvfrembringende aktivitet. Nedrivning skal anmeldes og godkendes i henhold til Aalborg Kommunes regulativ herfor.

Fundering
Fundering og spunsning ved alle typer bygge- og anlægsarbejder skal udføres på baggrund af en geoteknisk undersøgelse og vurdering. Metoden skal godkendes af Aalborg Kommune. Der forlanges redegørelse for arbejdets forventede påvirkning af omgivelserne. Dybtgående fundering ved nedramning af pæle tillades ikke. I stedet skal vælges løsninger som fx borede fundamenter, nedpressede pæle eller anden ikke generende funderingsmetode.

Grundvandssænkning
Der må ikke foretages permanent grundvandssænkning i området. Der kan efter tilladelse fra Aalborg Kommune indbygges dræn over grundvandsspejlet omkring kældre og fundamenter. I forbindelse med nybyggeri kan en nødvendig midlertidig grundvandssænkning tillades, såfremt udstrækning og tidsperiode styres, så risikoen for skader på nærtliggende bygninger minimeres.

23-11-2009