Tilbage
K O M M U N E P L A N

11.3.16 Lysforurening

  • Stærk og markant lysudsendelse i form af dominerende lysreklamer, lysende vartegn, projektører og lignende må ikke etableres i det åbne land.
Bemærkninger til retningslinien

Naturbeskyttelseslovens § 21 indeholder et forbud mod lysreklamer i det åbne land. Det skyldes, at lys fra kraftige lyskilder kan genere og ødelægge oplevelsen af natur- og landskabsværdierne. I de senere år er der set en tendens til, at lyskanoner og belysning af siloer, store husgavle og lignende breder sig i det åbne land som vartegn og indirekte reklamer for virksomheder og institutioner.

Af retningslinie 14.2.7 fremgår, at der ikke må etableres belysning af vindmøller bortset fra afmærkning, der er nødvendig af hensyn til fly- og sejladssikkerheden.

Ifølge færdselslovens § 99 kan politiet af trafiksikkerhedsmæssige grunde forlange, at generende lys afskærmes eller fjernes.

Ved meddelelse af miljøgodkendelser efter husdyrloven skal der tages stilling til evt. lysforurening. Hvor det skønnes nødvendigt, kan der stilles vilkår til belysning og om afskærmning af sådant.

Retningslinien har særlig betydning i de øde og højt prioriterede landskaber og natur- og kulturmiljøer, jf. arealudpegninger i afsnittene 11 og 12, men også i det almindelige landbrugsland kan aften- og nattestemningen blive forstyrret af kraftige lyskilder.

23-11-2009