Kommuneplan forsiden

11 Det åbne land

Lovgrundlag

Ifølge planlovens §11a, stk. 1 pkt. 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 og 18 skal kommuneplanen indeholde retningslinier for:

  • Sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener (pkt. 8).
  • Varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlige værdifulde landbrugsområder (pkt. 10).
  • Beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplanting er uønsket (pkt. 11).
  • Lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder (pkt. 12).
  • Varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser (pkt. 13).
  • Sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber (pkt. 15).
  • Sikring af geologiske bevaringsværdier og beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi (pkt. 16).
  • Arealanvendelsen i kystnærhedszonen i overensstemmelse med bestemmelserne i planlovens § 5a, stk. 1, og § 5b (pkt. 18).

Endvidere kan kommuneplanen i henhold til planlovens § 11b, stk. 2. indeholde retningslinier for andre forhold end de nævnte, der kan have betydning for arealanvendelsen og bebyggelsen.

Endvidere gælder Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 §§ 19, 23, 27 og 29, Lov om Naturbeskyttelse nr. 1042 af 20. oktober 2008 § 3, Lov om planlægning nr. 813 af 21. juni 2007 §§ 35 og 36 samt bekendtgørelse 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt kystbeskyttelsesloven.

Nøgleblomst
Nøgleblomstret klokke
23-11-2009