Kommuneplan forsiden

Byregion Aalborg

Aalborg har potentialet til at kunne klare sig i den nationale og internationale konkurrence. Men Aalborg står ikke alene. Den er en del af Byregion Aalborg og dermed centrum for udviklingen af Norddanmark. Udviklingen kommer ikke af sig selv. Det har den aldrig gjort i Norddanmark. Der skal arbejdes målrettet med at styrke konkurrenceevnen.

Vækst er en forudsætning for velfærd. Vækst og fortsat konsolidering af velfærd kræver politisk lederskab. Politisk lederskab er stærkest når der er bred enighed om de store linjer – det fælles billede for fremtiden.

Vandring fra land mod by er en global tendens, som styrker Aalborgs potentiale for vækst og nødvendiggør øget fokus byens udvikling. Byer er i hele verdenen blevet afgørende motorer for væksten. Aalborg er en del af denne udvikling. Det er væsentligt, at der er bred forståelse for, at en satsning på den globale Byregion Aalborg kræver en vision hvor alle parter spiller med.

Og det er væsentligt, at en kommende vision for Aalborg omhandler både by, erhverv, kultur og velfærdsområderne. Den fysiske planlægning er rammen for en sådan helhedsvision, men den kan ikke stå alene.

Hvad gør Aalborg til Norddanmarks Vækstdynamo?

Byregion Aalborgs konkurrenceparametre

  • Der skal sikres sammenhæng mellem vækst og velfærd, ved nytænkning og samarbejde mod en helhedsorienteret, bæredygtig bypolitik.
  • Bypolitikken skal understøtte et stærkt universitet med mange internationale styrkepositioner.
  • Der skal arbejdes for at styrke en robust erhvervsstruktur, der kan tiltrække kapital og skabe arbejdspladser.
  • En kvalificeret arbejdsstyrke skal matche udviklingsbehov. 
  • Der skal sikres nødvendige forbindelser, der kobler Aalborg med de øvrige byer i regionen og gør verden tilgængelig for regionen.
  • Midtbyens regionale kultur-, handels- og oplevelsestilbud skal sammen med det regionale handelscenter, City syd styrkes.
  • Der skal skabes attraktive bymiljøer i såvel Aalborg som i de øvrige byer i kommunen med gode botilbud og mødesteder.

Aalborg indgår i et nationalt og internationalt byhierarki. Aalborg konkurrerer med andre mellemstore byer som Århus og Odense, men i høj grad også med internationale byer, for at tiltrække arbejdskraft, virksomheder og økonomiske midler. Konkurrence udelukker ikke samarbejde. Tværtimod rummer et udvidet samarbejde mellem byer et stærkt vækstpotentiale.

Det internationale perspektiv samt globaliseringens udfordringer og muligheder er derfor et højt prioriterede fokusområder for både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og for byen. Aalborg har allerede flere store globalt orienterede virksomheder, der ud over at skabe værdi og arbejdspladser også genererer omsætning og arbejdspladser hos en lang række lokale underleverandører og servicevirksomheder. Aalborgs uddannelsesinstitutioner opererer også på det globale marked, og Aalborg Universitet er med i verdenseliten på en lang række forskningsområder.

Samarbejde indenfor byregionen er særlig vigtig for at styrke Aalborg og dermed Norddanmark i den nationale og internationale konkurrence. I evnen til nye samarbejdsformer ligger således en mulig konkurrencefordel. Det giver ikke længere mening at fremhæve modsætningsforholdet mellem land og by. Der skal i stedet fokuseres på sammenhæng og samarbejde mellem Aalborg og regionens byer og landdistrikter.

Der skal også arbejdes på tværs af offentlige og private skel. Der skal udvikles nye partnerskaber, hvor det offentlige har fokus på at skabe relationer til erhvervsliv og civilsamfundet for, at sikre medejerskab og fælles forpligtigelse.

En helhedsorienteret, bæredygtig bypolitik
I arbejdet med at styrke Aalborgs konkurrencevilkår er det vigtigt at have fokus på at sikre sammenhæng mellem vækst og velfærd. Arbejdet med Aalborgs vækstpotentialer kan ikke stå alene, men må indtænkes i en helhed, hvor vækst ikke er et mål i sig selv men derimod et middel til at skabe attraktive, bæredygtige byer med velfungerende kommunale servicetilbud, hvor mennesker trives.

I den overordnede bypolitik for Aalborg skal offentlig service, kultur, mobilitet, bosætning mv. tænkes sammen og omsættes direkte i langsigtede, bæredygtige løsninger i byens fysik med skabelsen af vedkommende byrum, grønne mødesteder, trygge og inkluderende boligområder, nye innovative arbejdspladser, mangfoldige oplevelser mv.

Et stærkt universitet
Aalborg Universitet har en ledende rolle i at skabe viden, innovation og arbejdspladser til højtuddannede. Universitetet er kernen i et mangfoldigt udbud af uddannelser i regionen, der trækker flere og flere lokale, nationale og internationale studerende til.

Aalborg har en interesse i at tiltrække og fastholde de nye studerende med nye ungdomsboliger, spændende bymiljø, bredt kulturliv, gode offentlige servicetilbud mv. De unge studerende skal føle tilknytning til byen. De skal bruge byen og dermed være en vigtig brik i skabelsen af det mangfoldige byliv.

Styrkelse af relationen mellem universitet og midtbyen er derfor et vigtigt fokusområde, og integrering af flere afdelinger af universitetet direkte i midtbyen ses som en enestående mulighed for at styrke bymiljøet.

En robust erhvervsstruktur
Aalborg har bevæget sig fra arbejderby til videns- og netværksby og markerer sig mere og mere indenfor service- og videnserhverv samt mere videnstunge og specialiserede fremstillingserhverv. Dertil kommer en god og stærk tradition for at samarbejde og skabe nye produkter og ydelser i netværk. Globaliseringen udfordrer virksomhedernes evne til at udvikle og anvende viden, fordi de vigtige led i den globale værdikæde kræver viden, forskning, innovation og kreativitet. Derfor skal der fremover satses hårdt på at skabe flere videnstunge arbejdspladser, hvilket også vil bidrage til at fastholde de nyuddannede fra mellemlange og videregående uddannelser i Aalborg/Regionen.

Industrisamfundets produktionsformer præger stadig den kommunale planlægning, hvor erhverv skal isoleres og placeres i erhvervsområder i udkanten af byerne, for ikke at genere byens borgere med støj, røg og møg. De nye erhvervstyper kan imidlertid fint kombineres med, og måske oven i købet styrke, øvrige byfunktioner. Resultatet kan, ud over et mere varieret byliv, også være flere attraktive bynære arbejdspladser, der kan være med til at fastholde de unge studerende i byen efter afsluttet studie.

Det er derfor oplagt at nytænke flere af de eksisterende erhvervsområder. I Aalborg har dette arbejde været i gang i mange år med omdannelse af havnefronterne, Godsbanearealet, Eternitten mv. Muligheden er imidlertid også til stede i øvrige bynære erhvervsområder i såvel Aalborg som i kommunens oplandsbyer.

En kvalificeret arbejdsstyrke
Ved at satse på, at den lokale arbejdsstyrke er velkvalificeret, opnås en dobbelt effekt. De lokale virksomheder opnår let adgang til kvalificeret arbejdskraft, og samtidig øger det velstanden lokalt i de enkelte byområder. Gennem et tæt samspil mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet skal det både sikres, at arbejdsstyrken hele tiden har de nødvendige kompetencer, og samtidig sikres, at ingen hægtes af udviklingen. Det er således vigtigt, at der uddannes både højtuddannede og dygtige faglærte, der kan matche fremtidsperspektiverne for Aalborg.

Nødvendige forbindelser - Mobilitet
Fremtiden for Byregion Aalborg afhænger i høj grad af god infrastruktur, der kobler Aalborg med omverdenen - motorvej, jernbane, lufthavn og havn. Klimaudfordringer og øget fokus på bæredygtighed udfordrer imidlertid det traditionelle syn på infrastruktur.

Det handler om at sætte mennesket i fokus. Infrastruktur skal aldrig være et mål i sig selv, men et middel til at nå Aalborg Kommunes målsætninger for mobilitet, hvor borgere og erhvervsliv sikres mulighed for at komme fra A til B på en fornuftig måde. Mobiliteten skal være SMART og gøre det attraktivt for såvel borger som erhvervsliv at foretage et fornuftigt valg af transportmiddel. SMART dækker over fokus på, at mobilitet skal være: Social, Miljøvenlig, Attraktiv, Rentabel og Tilgængelig.

Svaret vil ofte være kombinationsrejser, hvor koblingsstederne mellem forskellige transportformer rummer store potentialer som sociale mødesteder.

Regionale kultur-, handels- og oplevelsestilbud
Aalborg midtby er Norddanmarks vigtigste kultur-, service- og handelscentrum. Midtbyen skal være åben og inkluderende og kunne tilbyde en mangfoldighed af nye og unikke oplevelser. Oplevelserne skal fange Aalborgs identitet som ”The tough little big city”, der har rødder i en traditionel arbejderkultur, men lever i en nutid i et internationalt videns- og netværkssamfund.

I midtbyen skal man kunne mærke storbypuls, der såvel appellerer til turister og konferencegæster som til unge studerende og forskere, og ikke mindst gør det attraktivt for  færdiguddannede at blive boende og skabe ny virksomhed. Midtbyen skal være kulturrig og underholdende og være åben for alverdens kulturelle nomader og omrejsende events. Den skal være rig på kulinariske oplevelser og have et caféliv og natteliv med internationalt snit.

City Syd er regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg midtby specielt med store udvalgsvarebutikker, der ikke kan være i midtbyen. City Syd appellerer til kunder i bil, der ønsker, at det skal være hurtigt og nemt at handle stort.

Aalborg midtby og City Syd har med andre ord forskellige roller, - midtbyen som Regionalt kultur-, service- og handelscentrum og City Syd som Regionalt handelscenter. Tilstedeværelsen af begge roller styrker Aalborg, og det er derfor vigtigt, at understøtte en rollefordeling der sikrer, at de supplerer hinanden bedst muligt med hver sin unikke profil og ikke udkonkurrerer hinanden.

Attraktive bymiljøer
Overalt i verden rykker borgere og virksomheder fra land mod by – også i Danmark. Aalborg skal tilbyde attraktive bymiljøer med gode boligtilbud og spændende mødesteder, service, handel, oplevelser mv. for fortsat at indgå i kampen om en god position i det nationale og internationale byhierarki.

Byliv med sjæl, mødesteder med social samlende effekt, nyskabende oplevelsesmuligheder og nye måder at bo på er alle parametre, der kan gøre Aalborg attraktiv i international målestok og som bidrager til, at tiltrække og fastholde innovative virksomheder, kvalificeret arbejdskraft, studerende, øvrige borgere og besøgende fra hele verden.

25-11-2013
Planforslag