Kommuneplan forsiden

Nødvendige forbindelser - mobilitet

Der er behov for forbindelser, der kan håndtere vores transportbehov mere bæredygtigt og gøre det mere attraktivt at tage bus, tog eller cykel. Målet er færre bilkøer, god adgang til indkøb, service og arbejdspladser samt sikring af forbindelser, der understøtter en effektiv godstransport.

I Aalborg satses målrettet på en letbane som det bærende element, mens bil uden for storbyen fortsat vil være det væsentligste transportmiddel. Transportmulighederne vil afhænge af sted og formål.

Fold ind/ud Norddanmark

Mobiliteten skal understøtte Aalborgs rolle som landsdelens vækstdynamo.

I Norddanmark

 • Motorvejsnettet ved Aalborg ønskes udbygget med en 3. limfjordsforbindelse.
 • Nordjyske jernbaneforbindelser skal understøttes og udbygges.
 • Regional, gennemkørende biltrafik skal ledes uden om Limfjordsbroen og Aalborg Midtby.
 • Østhavnens fortsatte udvikling understøttes med høj tilgængelighed. Det betyder bl.a., at der skal sikres arealer til fortsat udvidelse af kajanlæggene.

Med et godt motorvejsnet, jernbaneforbindelser og busforbindelser til alle større nordjyske byer er tilgængeligheden til Aalborg generelt god i Norddanmark. Hurtigere togforbindelser (timemodellen mellem landsdelene) og en fortsat udbygning af motorvejsnettet (3. limfjordsforbindelse) kan dog både gøre det hurtigere at komme til Aalborg og mindske den gennemkørende trafik igennem Aalborg.

Til og fra Norddanmark

 • Lufthavnens fortsatte udvikling skal understøttes. Blandt andet ved reservation af areal til banebetjening mellem Lindholm Station og Lufthavnsterminalen.
 • Aalborg Kommune vil arbejde for kortere rejsetider for togforbindelserne til Århus, Odense og København (timemodellen) bl.a. for at øge arbejdskraftoplandet.
 • Fortsat udvikling af vigtige erhvervsområder skal sikres god opkobling på motorvejsnettet og godsbanebanebetjening.

Til og fra Norddanmark er der fokus på at optimere infrastrukturen, der binder os sammen med resten af verden: Aalborg Lufthavn, Østhavnen, motorvejs- og jernbanenettet.

 
Fold ind/ud Aalborg

En større del af trafikken skal foregå med bæredygtige transportformer.

I Aalborg

 • I bymidten er fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt prioriterede. Derfor skal trafikrum også være velfungerende byrum. Fremkommelighed for biltrafikken prioriteres lavere.
 • I Vækstaksen danner letbanetracéet den trafikale rygrad.
 • Et højklasset cykelstinet skal sikre cyklisterne høj tilgængelighed i Aalborg. Som grundlag herfor udpeges og klassificeres et hovedrutenet, der samler de vigtigste cykelforbindelser.
 • Der skal sikres høj tilgængelighed mellem midtbyen og regionale og internationale forbindelser: Universitetet, Universitetshospitalet, Østhavnen og lufthavnen.
 • Godstransport skal være effektiv og bæredygtig og medvirke til at begrænse luftforurening og trængsel samt forbedre bymiljøet.
 • Ny parkering begrænses og placeres primært i større P-huse eller P-kældre langs randgaderne i Midtbyen.

Effektivisering af trafikale forbindelser for den kollektive trafik og cyklisterne er meget væsentlig for at skabe incitament for valg af mest bæredygtige transportform. Også andre virkemidler er vigtige for at regulere biltrafikken i midtbyen fx parkeringspolitikken.


Til og fra Aalborg

 • Mulighederne for omstigning og kombinationsrejser (Park and Ride) skal forbedres.
 • Muligheder for skift mellem transportformer i Vækstaksens knudepunkter skal forbedres.
 • Nærbanen skal sikres mulighed for fortsat udvikling. Mulighederne for nye standsningssteder med tilhørende byfortætning skal undersøges nærmere.
 • Fortsat fokus på at skabe sammenhængende stinet mellem større boligområder herunder oplandsbyer og cykeltrafikkens vigtigste rejsemål (skoler, kultur- og uddannelsesinstitutioner, større erhvervsområder, sportsanlæg og trafikterminaler).

Til og fra Aalborg sættes der særlig fokus på, at sikre mulighed for kombinationsrejser, hvor der benyttes flere transportformer på rejsen, og fortsat forbedring af forholdene for cyklister.

 
Fold ind/ud Oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer

Gode transportforhold med bil, bus og cykel med muligheder for skift mellem transportformer.

I byerne

 • I byer med særlige byvækstpotentialer skal cyklister og fodgængere sikres gode vilkår i de enkelte byer i form af lokale forbindelser.

 

Mellem byerne

 • Der skal opretholdes en attraktiv kollektiv trafikbetjening mellem oplandsbyer med særlige vækstpotentialer og Aalborg.
 • Fortsat udbygning af cykelstinettet mellem forbundne byer i cykelafstand og mod Aalborg.
 • Der skal skabes flere samkørsels p-pladser i byerne med særlige vækstpotentialer.
 • Mulighederne for at skifte transportmiddel (kombinationsrejser) skal understøttes på det overordnede vejnet og i den kollektive trafik.
 • Der skal sikres rekreative forbindelser i det åbne land.

Oplandsbyerne med særlige byvækstpotentialer har en funktionel og trafikal tilknytning til Aalborg. Byerne har gode kollektive forbindelser til Aalborg og gode cykelforbindelser, men bilen er fortsat et vigtigt transportmiddel. En fortsat udbygning af cykelstinettet skal øge lysten til at benytte cyklen.

 
Fold ind/ud Øvrige byer og det åbne land

Borgerne i oplandet og de øvrige byer er ofte afhængige af bil. Muligheder for samkørsel og lokale netværk skal understøttes.

I byerne

 • I områdets større byer gives cyklister og fodgængere gode vilkår i form af lokale forbindelser.

 

I det åbne land

 • Mulighederne for at skifte transportmiddel (kombinationsrejser) skal understøttes.
 • Der skal etableres samkørselspladser.
 • Det regionale stinet, lokale stier samt cykelruter ad svagt trafikerede veje skal sikre opkobling mellem byerne.
 • Stinettet udbygges og gives sammenhæng.
 • Der skal sikres rekreative forbindelser i det åbne land.

Uden biltrafik er livet i oplandet og øvrige byer nærmest umuligt. Servicen med kollektiv trafik er beskeden – og mange veje kan føles utrygge at cykle på. Det vil fortsat være et vilkår for borgerne mange steder i oplandet. Samkørsel kan i nogen grad råde bod på dette og samtidigt bidrage til at skabe sociale netværk.

 
25-11-2013
Planforslag Andre planer