Kommuneplan forsiden

Bæredygtighedprofil

Udviklingen af et bæredygtigt samfund handler både om at passe på miljøet, klimaet og naturen, om at bygge byer for mennesker og om at få det bedste ud af den aktuelle økonomiske virkelighed.

Udgangspunktet er derfor en bred tilgang til bæredygtighed. Bæredygtighed kan illustreres med en blomst, hvor blomstens kronblade repræsenterer de overordnede bæredygtighedstemaer – social, lokale værdier, miljø, økonomi og natur.

Til hvert bæredygtighedstema er der knyttet konkrete mål og virkemidler, der har haft særlig fokus i udarbejdelsen af Hovedstrukturen i Aalborg Kommunes kommuneplan.

Kommunens hovedstruktur skal fremme:

Social

 • Plads til alle
 • Sundhed og rekreation
 • Det gode liv

Lokale værdier

 • Stedets identitet
 • Landskabsstrukturer
 • Kulturarv

Miljø

 • Ressource- og energioptimering
 • Klimaforebyggelse
 • Bedre lokalt miljø
 • Bæredygtig transport

Økonomi

 • Aalborgs livsgrundlag
 • Mest for pengene
 • Langtidsholdbarhed

Natur

 • Øget biodiversitet
 • Naturværdier
 • Klimatilpasning

Fokuspunkter

Social

Plads til alle
 • Blandede botilbud i alle byer/bydele
 • Funktionsintegration/multifunktionalitet i bydel, byrum og bygninger
 • Uformelle rum til rekreation, socialt samvær, motion, naturoplevelse mm.
Sundhed og rekreation
 • Mere grønt i og ved byerne
 • Vand som rekreativt element i byen
 • Tilgængelighed/nærhed til rekreative områder
 • Mulighed for fysisk aktivitet i de offentlige rum
 • Flere folk på cyklerne (også for sundhedens skyld..)
 • Sammenhængende stistruktur – såvel rekreative stier som cykelstier
 • Adgang til kyst, skov, parker og rekreative arealer
Det gode liv
 • Borgerinddragelse, medbestemmelse og medejerskab
 • Tryghed
 • Nem adgang til arbejde, skole, indkøb mv.
 • Mulighed for fritidsinteresser

 

Lokale værdier

Stedets identitet
 • Individuelle byroller
 • Stedets sjæl – kulturarv, særlig natur, foreningsliv, traditioner
Landskabsstrukturer
 • Landskabsanalyser
 • Grøn-blå struktur
 • Bynære landskaber
 • Klar grænse mellem by og land
Kulturarv
 • Sammenhængende kulturmiljøer
 • Bevaringsværdige bygninger/kirker
 • Fortidsminder
 • Spor i landskabet

 

Miljø

Ressource og energioptimering

Klimaforebyggelse

 • Byfortætning – etagebyggeri
 • Multifunktionalitet i bygninger og byrum
 • Alternativ energiforsyning (vind, jord, biogas, solceller)
 • Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) 
 • Uafhængighed af fossile brændsler
Bedre lokalt miljø
 • Mere grønt i byen (grønne rum, grønne tage, facader m.m.)
 • Reducere og afværge gener for befolkningen – (røg, støj og møg)
Bæredygtig transport
 • Minimer behov for bil - fx boliger tæt på indkøb, skole, arbejde, institutioner
 • Sammenhængende udbud af bæredygtige transportformer
 • Fremme cyklens andel af den samlede transport

 

Økonomi

Aalborgs livsgrundlag
 • Kapital og kvalificeret arbejdskraft
 • Flere uddannelsespladser (universitetet som kerne)
 • Understøtte videnserhverv og oplevelser, fx i vækstaksen
 • Udvikle lokalt erhvervspotentiale (Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark)
 • Sammenhængende bypolitik
 • Regionalt/globalt samarbejde
Mest for pengene
 • Prioritere fortætning og bæredygtig transport, fx i vækstaksen
 • Langt sigte/langt perspektiv
 • Synergieffekter
Langtidsholdbarhed
 • Synergi mellem investeringer - såvel private som offentlige
 • Undgå byggeri på arealer der forventes påvirket af klimaforandringer
 • Sikring af by og infrastruktur mod oversvømmelser
 • Fleksible, multifunktionelle løsninger

 

Natur

Øget biodiversitet
 • Fremme spredningskorridorer for dyr/planter
 • Flere træer og mere skov (hjemmehørende arter)
 • Bevare eksisterende beplantning
Naturværdier
 • Grøn-blå struktur / økologiske forbindelser
 • Mere grønt i byerne
 • Kyst, skov, parker – rekreative arealer
Klimatilpasning
 • Klimascenarie
 • Oversvømmelser
 • Håndtering af vand
 • Risikominimering
 • Geografiske fokusområder
25-11-2013
Planforslag