Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.D10 Nordhavnen


 
Mål

Området er en del af et højt prioriteret byomdannelsesområde. Målet med planlægningen er at sikre, at området kan anvendes til blandede bymæssige formål, hvor bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier sikres.

Hensigten er endvidere, at fastsætte rammer for den fortsatte omdannelse af området - herunder den forestående omdannelse af Brolandingen - bl.a. med fokus på byrum, belysning og bykvaliteter samt områdets kvalitet som boligområde.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet.

Anvendelse

Rammeområdet er belastet med støj fra Limfjordsbroen og fra erhvervene i naboområdet mod øst.

Området er udpeget til egentligt byomdannelsesområde (jf. Planlovens §11 med de særregler der gælder for disse områder).

For de egentlige byomdannelsesområder gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området.

I lokalplaner for egentlige byomdannelsesområder kan arealer, der er belastet med erhvervsstøj, udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området til boliger, andre byformål m.v., der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.

Udpegningen af byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets fællesarealer og -anlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening.

Byggemuligheder
Aalborg Nordhavn 450
Visualisering af muligt byggeri på Nordhavnen i Nørresundby.
Arkitektur - Byrum og landskab

Bygningsmæssigt er Østerbrogades smukt buede funkisbebyggelse dominerende for området - et bevaringsværdigt træk, som bebyggelsen på Nordhavnen skal spille sammen med og understøtte.

Umiddelbart vest for rammeområdet ved Nygade og Mellem Broerne er der anlagt en lille byhave - dels som centralt mødested for byens beboere, og dels som bindeled mellem fjorden og den bagvedliggende Midtby. Også her skal bebyggelsen og udearealerne på Nordhavnen indrettes på en måde, der skaber optimal forbindelse mellem Nordhavnen og byhaven og dermed Midtbyen.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

Under selve broen skal sikres stiforbindelser for at komme op på og ned fra Limfjordsbroen samt på tværs af pladsen/broen.

10-11-2014
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik.
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3
Byomdannelsesområde, se retningslinje 2.1.2
Byggemuligheder
Højde: Max. 21 m punktvis mulighed for 34 m
Bebyggelsens placering reguleres via lokalplan for området.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur og gives en maritim karakter.
Lyssætning: Særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjorden samt til området som helhed.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
En del af området skal udformes som offentlig tilgængelig havnepromenade.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Kig til fjorden må ikke sløres af bygninger eller beplantning.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone