Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.2.O2 Nørresundby Kirke


 
Mål

Målet er at skabe gode rammer for kirkelige aktiviteter, bevare de rekreative værdier i området samt sikre kirkebygningens fremtrædende placering - som landemærke - i bybilledet.


Den smukke hvidkalkede kirke er et vigtigt vartegn for Nørresundby.
Anvendelse

Området kan anvendes til kirke og aktiviteter i relation hertil fx undervisning. Området har endvidere en rekreativ funktion i tætbyområdet.

Byggemuligheder

Området anses for værende fuldt udbygget.

Arkitektur - Byrum og landskab

Nørresundby Kirke med den omgivende kirkegård ligger smukt på bakken med udsigt til Aalborg og Limfjorden med fine mure, der understøtter den højtliggende placering. Disse samt områdets rekreative kvaliteter skal sikres ved fremtidig planlægning af området. Endvidere kan der med fordel skabes en bedre - både visuel og funktionel - sammenhæng mellem kirken og kirkegården.


Støttemure langs Garvergade - kirken ses bagest.
27-11-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: Max. 9 m, dog max. 15 m for kirketårn.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Der skal skabes en bedre visuel sammenhæng mellem kirke og kirkegård.
De bevaringsværdige støttemure syd for kirken må ikke ændres.
Kig til Aalborg og Limfjorden må ikke sløres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone