Tilbage
K O M M U N E P L A N

1.3.O3 Sygehus Nord m.fl.


 
Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til offentlige formål og at sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

En bearbejdning af områdets parkerings- og opholdsarealer prioriteres højt.

Anvendelse

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist på nedenstående kort.

Miljø

Området er belastet af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer Sygehus Nords bygningskomplekser mellem Reberbansgade, Urbansgade og jernbanen.

De oprindelige og smukke gule sygehusbygninger mod Urbansgade, og umiddelbart bagved, forholder sig skalamæssigt fint til bystrukturen. Derimod er den nyere del af sygehuset, overvejende hvide bygninger i op til 12 etager fra 1960'erne, ude af skala med byen. Sygehusets høje byggeri er et markant fikspunkt i byen.


De fine gamle sygehusbygninger i Urbansgade. 

Sygehus Nord ses over byens tage. 

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

De åbne arealer internt på sygehusområdet virker uhensigtsmæssigt indrettede, triste og rodede. En samlet bearbejdning af sygehusområdets arealer ville give området et tiltrængt løft.

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til kollektiv trafik.

23-11-2009
Anvendelse
Klinikker (ikke dyreklinik)
Sygehus
Butikker*
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsarealer prioriteres forud for parkeringspladser.
Miljø
Miljøklasse 1-3 se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal det arkitektoniske niveau styrkes.
Opholdsarealer og parkeringspladser skal fremstå grønne.
Muligheden for at etablere kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.