Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.4.B3 Åvej


 
Mål

Målet er en velfungerende bebyggelse af enfamilieshuse. Det flotte samspil mellem bebyggelsen, haverne og åen udgør et unikt og bevaringsværdigt bymiljø, som skal sikres og understreges i den fremtidige planlægning.


Boligbebyggelsen langs med Åvej har have direkte ned til Lindholm Å.
Miljø

Området berøres af støj fra Thistedvej og indflyvningen til Aalborg lufthavn.

Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1 ½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for naturkvaliteter.
Sammenhængende grønt forløb langs åen
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone