Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.4.B9 Skrænten


 
Mål

Målet er et velfungerende boligområde med mulighed for at indpasse ikke-generende erhvervs- og servicefunktioner. Ved indpasning af ny bebyggelse i området lægges vægt på at udnytte terræn- og udsigtskvaliteter samt respektere den eksisterende bebyggelsesstruktur. Der lægges også vægt på at sikre den tidligere kridtbane som en grøn struktur.


Etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse ved Skrænten.

De interne adgangsveje ved Skrænten har en grøn, men lukket karakter.
Miljø

Området grænser op til Lindholmsvej og berøres af støjen herfra.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets ligger højt på "kanten" af Lindholmsvej med Lindholm Kridtgrav liggende mod øst og fjorden mod vest. Det er hensigten at de terrænmæssige og udsigtsmæssige kvaliteter skal tages i betragtning ved indpasning af ny bebyggelse i området.

Der er behov for forskønnelse af områdets parkeringsarealer - så de fremstår med et tydeligt grønt præg. Formålet er at forbedre helhedsindtrykket af boligmiljøet.


Stien på det tidligere kridtbaneareal forløber langs områdets sydlige grænse. Kridtbanen udgør et vigtigt kulturhistorisk spor.
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 10,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Lindholmsvej og Bakkevej.
Det tidligere kridtbaneareal skal friholdes for bebyggelse, se illustrationsplan.
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal sikres.
Bebyggelse skal udformes og placeres med respekt for terræn og udsigt.
P-pladser skal fremstå grønne.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone