Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.4.D1 Ved Thistedvej


 
Mål

Områdets blandede karakter med boliger, serviceerhverv mv. ønskes fastholdt fremover. I den fremtidige planlægning lægges der vægt på, at området medvirker til at skabe en tydelig markering af overgangen mellem by og land.

Anvendelse

Området skal udnyttes til blandet bolig- og erhvervsformål med fokus på beliggenhed i et boligområde ved en overordnet vej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelse langs den overordnede vej skal virke afskærmende for det bagved liggende boligområde.

Mod Nord langs Thidtedstedvej skal bebyggelsen medvirke til dannelsen af en byport, der markerer overgangen fra det åbne land til det mere urbane område.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Mindre butikker til salg af egne produkter
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Undervisning
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav, max. 40 for tæt-lav, max. 50 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 3
Højde: Max. 10,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Thistedvej
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bykant skal markeres
P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering, i overensstemmelse med Bilag F.
Nyt vejkryds ved Lufthavnsvej-Thistedvej-Åblik
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt