Tilbage
K O M M U N E P L A N

2.3.B8 Vikingevej


 
Mål

Områdets blandede anvendelse til boliger og servicefunktioner rettet mod beboerne i de omkringliggende boligområder fastholdes fremover. Planlægningen af området skal sikre de grønne træk samt et bygningsmæssigt udtryk, der lever op til den synlige beliggenhed.

Miljø

Området er belastet med støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer en hjørnebebyggelse med en meget synlig beliggenhed - og synlighed forpligter!
Der lægges også vægt på at bevare de markante træer langs Vikingevej og Arkildsdal.
Anvendelse
Boliger (etage)
Enkeltstående butikker
Hotel/Restaurant (kun restauration o.l.)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
 
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed på hjørnet af Vikingevej og Arkildsdal.
Hegn i skel og mod stier kun som levende hegn
P-pladser skal fremstå grønne.
Markante træer skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Arkildsdal.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone